• Protocol cameratoezicht Sportcomplex SC Welberg - Sportpark 't Zandbaantje

  Protocol cameratoezicht Sportcomplex SC Welberg - Sportpark 't Zandbaantje

  Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens

   

  Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

  Het doel van het cameratoezicht is om het sportcomplex en de bijbehorende voorzieningen beter te beveiligen met inachtneming van de regels voor privacy. Meer specifiek is de verwachting dat het cameratoezicht bijdraagt aan het: 1. bevorderen van het veiligheidsgevoel van mensen die het complex bezoeken 2. beschermen van eigendommen 3. voorkomen van vandalisme of ongewenst gedrag 4. voorkomen van (ernstige) vervuiling 5. bevorderen van de opsporing en vervolging in geval van incidenten

  Artikel 2 Begripsbepaling

  'Camerasysteem': Het geheel van camera's, monitoren of beeldschermen, opnameapparatuur, verbindingsapparatuur, bekabeling, kabelgoten en bevestigingen.

  'Beeldinformatie': De door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden. Beeldinformatie is onderdeel van het begrip persoonsregistratie in de zin van de wet.

  'Operationeel beheer': De dagelijkse operationele eindverantwoordelijkheid over de bediening, het dagelijks gebruik van het camerasysteem.

  'Technisch beheer': De zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem en de opslagmedia. Dit omvat zowel het fysieke camerasysteem met alle hardwarecomponenten als ook het beheer van het bijbehorende software tool ten behoeve van toewijzing bevoegdheden voor het live volgen beeldmateriaal via lokale beeldschermen, via apps op tablets en/of smartphones.

  'Incident': Een waargenomen strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om optreden of aanvullend handelen.

  Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden

  1. Verantwoordelijkheid
  Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de voetbalvereniging SC Welberg. Het bestuur: - Wijst rol operationeel en technisch beheer toe. - Geeft goedkeuring voor toewijzing kijkrechten beeldmateriaal via softwarepakket - Geeft goedkeuring voor eventuele wijzigingen aan het systeem en/of componenten in het systeem

  2. Operationeel beheer
  De operationeel beheerder van het camerasysteem is de aangewezen persoon in de rol van locatiebeheerder voetbalvereniging SC Welberg. De operationeel beheerder verricht, indien nodig, alle handelingen die nodig zijn om het dagelijks gebruik van het systeem te borgen.

  3. Technisch beheer
  Het technisch beheer van het camerasysteem geschiedt eveneens door de ICT-commissie van SC Welberg. De commissie draagt vanuit de rol technisch beheer zorg voor: - Noodzakelijk periodiek onderhoud. - Herstel van het systeem en kan hiertoe, indien nodig, de installateur of de leverancier inschakelen. - Toewijzing rechten/bevoegdheden gebruikers van het systeem met als doel het mogelijk maken van opvolgen beelden.

  4. Bekijken van beelden
  Via specifieke software en/of apps op tablets en/of smartphone kunnen beelden live op afstand worden gevolgd, mits daartoe bevoegd gemaakt door de technisch beheerder van het systeem. Ook deze functie is in de basis preventief van aard. Operationeel beheerder draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident moet worden veiliggesteld. In laatstgenoemd geval zal altijd het bestuur op de hoogte worden gesteld. In geval van een incident worden beelden altijd bekeken door minimaal twee personen. Dit zijn de operationeel beheerder samen met minimaal een van de bestuursleden van SC Welberg

  5. Procedures
  Ingeval van een incident kan afhankelijk van de zwaarte van het geconstateerde feit worden gekozen voor: - het aanspreken van de persoon die het incident veroorzaakt. Aanspreken gebeurt bij voorkeur door twee personen zijnde vrijwilligers SC Welberg, kantinebeheerder, locatiebeheerder en/of bestuursleden - op basis van de geconstateerde feiten worden beelden ter beschikking gesteld aan politie, justitie, ambulance, brandweer of vertegenwoordiger gemeente Steenbergen. Overdragen van beeldmateriaal gebeurt alleen met toestemming van het bestuur.

  Artikel 4 Beschrijving van het camerasysteem

  1. Het systeem
  Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van digitale recorders. Aan deze recorders zijn zichtbare camera's gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt op verschillende plaatsen in en rondom het gebouw en aangrenzende voetbalvelden.

  2. Video observatieruimte (standplaats digital recorder)
  De recorders staan opgesteld in een voor publiek afgesloten ruimte. De ruimte is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over een sleutel. De sleutels maken deel uit van een sleutelplan dat beheerd wordt door de locatiebeheerder SC Welberg.

  3. Beeldmateriaal opslaan en overschrijven
  Beelden worden in lijn met de wettelijke bepalingen wet 'Bescherming Persoonsgegevens' en de beschreven vrijstellingen in Art. 38 van het Vrijstellingsbesluit opgeslagen en overschreven. De recorders overschrijven de geregistreerde beeldmaterialen na maximaal 14 dagen (2 weken). Hierbij is er sprake van bewegingsdetectie registratie door alle camera's.

  Artikel 5 Bediening van het camerasysteem

  1. Bevoegdheden
  Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het live bekijken van beelden zijn: - politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe); - officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe); - de technisch beheerder; - de operationeel beheerder; derden (bijvoorbeeld leverancier van de apparatuur), indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de (technisch) beheerder.

  2. Bedienen van apparatuur
  Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van digitale opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op DVD of een andere wijze van datatransport;

  3. Politie & justitie
  Politiefunctionarissen en officieren van justitie die beroepshalve beelden 'live' bekijken en/of het camerasysteem bedienen, legitimeren zich vooraf ten overstaan van de operationeel beheerder. Na ontvangst en beoordeling van een verzoek tot bekijken van beelden kunnen deze functionarissen daadwerkelijk beelden bekijken in het bijzijn van de operationeel beheerder en een bestuurslid SC Welberg.

  Artikel 6 Integriteit, privacy en rechten van het geregistreerde beeldmateriaal

  1. Gebruik persoonsregistratie
  De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht.

  2. Kenbaar maken cameratoezicht
  Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes en/of stickers bij de toegangsdeuren en op andere centrale plaatsen in en rondom het gebouw. De camera's zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera's.

  3. Bewaartermijn beeldinformatie
  De beeldinformatie wordt standaard maximaal twee weken bewaard. In geval van een incident wordt hierna de informatie alsnog gewist. Camerabeelden die worden gebruikt in het kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie of als er schade verhaald moet worden, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De termijn van twee weken is dan niet van toepassing.

  4. Toegang tot camerasysteem
  Onbevoegden hebben geen toegang tot het camerasysteem.

  5. Beveiliging
  Het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik door gebruik te maken van logincodes en wachtwoorden.

  6. Integriteit
  De onder 5.1 genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van derden.

  Artikel 7 Uitgifte van beeldinformatie

  1. Verstrekking beeldinformatie
  Beeldinformatie wordt verstrekt op vordering van de politie, de officier van justitie of KNVB aanklager c.q. tuchtcommissie.

  2. Beeldinformatiedrager
  De beeldinformatie wordt als bestand(en) op een informatiedrager of andere digitale wijze verstrekt.

  3. Merken & registratie van beeldinformatie
  De informatiedrager waarop beeldinformatie wordt opgeslagen wordt gemerkt en geregistreerd door de technisch beheerder.

  4. Tekenen voor ontvangst
  De politiefunctionaris dan wel de officier van justitie overlegt een invorderingsdocument en tekent voor ontvangst en voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldinformatie.

  Artikel 8 Inzagerecht beeldinformatie van derden

  1. Restricties
  Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht van derden.

  2. Recht van inzage
  Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldinformatie waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Beeldinformatie kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van SC Welberg, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van de beeldinformatie is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op de beeldinformatie voorkomen ter bescherming van hun privacy.

  3. Verzoek van inzage van een advocaat
  Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader een strafproces ter verdediging van een verdachte cliƫnt, wordt gedaan door tussenkomst van de officier van justitie.

  4. Vaststelling identiteit
  De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de operationeel beheerder waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.

  5. Beslissing tot inzage
  De operationeel beheerder beslist na weging van de belangen binnen vijf werkdagen op de aanvraag.

  Artikel 9 Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens

  SC Welberg heeft op basis van het vrijstellingsbesluit (Vrijstelling 36 - Artikel 38 Vrijstellingsbesluit) geen melding gemaakt bij het CBP van bovenstaande verwerking van persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen

  Artikel 10 Informatieverstrekking

  Dit protocol is schriftelijk op te vragen via de secretaris van het bestuur en/of digitaal in te zien via de website van SC Welberg.

  Artikel 11 Klachten

  1. Procedure
  Klachten over de toepassing van het camerasysteem, over het gedrag van de bij het cameratoezicht betrokken functionarissen, met uitzondering van politie- en justitiefunctionarissen of klachten over het weigeren van inzage van beeldinformatie, worden schriftelijk binnen zes weken ingediend bij de secretaris van het bestuur van SC Welberg wanneer het gaat over het privacy-aspect of over bejegeningsklachten.

  2. Regeling
  Behandeling van een klacht gebeurt door het bestuur als onderdeel van de maandelijkse bestuursvergadering. Indien de zwaarte van de klacht dit noodzakelijk maakt kan het bestuur een tijdelijke maatregel nemen die van kracht is tot aan de eerstvolgende bestuursvergadering.