• Gedragscode SC Welberg

   

  Eén van de mogelijkheden om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van een gedragscode bij onze vereniging. Een gedragscode bevat regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels worden in een code vastgelegd. Door aan onze leden duidelijk te maken welke normen (regels) er bij Sc. Welberg gelden, maken we ook meteen aan elkaar duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Voor elke doelgroep zijn normen opgesteld, waaraan men zich moet houden. Deze moeten voor iedereen helder zijn. Het is daarom van groot belang dat elk lid van Sc. Welberg van deze gedragscode op de hoogte is, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

  Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich daadwerkelijk aan de gedragscode houdt.

  Daarom ook dat:

  • alle leden de gedragscode op schrift ter hand wordt gesteld en deze gedragscode ook is te downloaden vanaf de website van de vereniging (in de vorm van een uittreksel). De gedragscode zal in de kantine zichtbaar worden opgehangen en indien nodig aan het lid worden uitgereikt bij overtreding.

  • Met de leden zal worden gecommuniceerd dat eenieder toeziet op handhaving van de gedragscode en dat de leden, die optreden bij schendingen van de gedragscode, gesteund worden door de overige leden.

  • Een in te stellen incidentencommissie het platform is waar grove schendingen van de gedragscode kunnen worden gemeld (zie ook verderop).komt in bijlagen

   Gedragscode binnen Sportclub Welberg

   Algemene gedragsregels voor de sporters:

  1. Behandel alle deelnemers in de voetbalsport gelijkwaardig.

  2. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal-) geweld bij voetballen.

  3. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.

  4. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.

  5. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters, zonder te protesteren.

  6. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressief gedrag.

  7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

  8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

  9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.

  10. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

  Specifieke gedragsregels

  Sommige gedragsregels gelden voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

  Gedragsregels voor pupillen

  1. Kom gemaakte afspraken na.

  2. Gedraag je sportief in- en buiten het veld.

  3. Trainen is verplicht; meld je bij verhindering altijd af.

  4. Douchen na een wedstrijd is verplicht

  5. Laat kleedkamer en kantine netjes achter.

  6. Zet fietsen en tassen op de afgesproken (gemarkeerde) plaatsen.

  7. Niet pesten, schelden of discrimineren.

  8. Verniel niets en blijf van andermans spullen af.

  9. Luister naar trainers, leiders en vrijwilligers.

  10. Ga op correcte wijze om met de door sponsoren ter beschikking gestelde wedstrijd kleding en andere middelen.

   Gedragsregels voor junioren

  1. Kom gemaakte afspraken na.

  2. Gedraag je sportief in- en buiten het veld.

  3. Trainen is verplicht; meld je bij verhindering altijd af.

  4. Douchen na een wedstrijd is verplicht

  5. Laat kleedkamer en kantine netjes achter.

  6. Zet vervoermiddelen en tassen op de afgesproken (gemarkeerde) plaatsen.

  7. Niet pesten, schelden of discrimineren.

  8. Verniel niets en blijf van andermans spullen af.

  9. Geen alcoholische dranken beneden 18 jaar.

  10. Gebruik verdovende middelen streng verboden.

  11. Trainen of wedstrijden spelen onder invloed van alcohol of drugs is niet toegestaan. De trainer /leider beoordeelt of hier sprake van is.

  12. Niet roken in sporttenue.

  13. Luister naar trainers, leiders en vrijwilligers.

  14. Toon discipline en verantwoordelijkheidsgevoel.

  15. Spreek anderen aan die zich niet aan de regels houden.

  16. Ga op correcte wijze om met de door sponsoren ter beschikking gestelde kleding.

   Gedragsregels voor senioren

  1. Kom gemaakte afspraken na.

  2. Gedraag je sportief in- en buiten het veld.

  3. Laat kleedkamer en kantine netjes achter.

  4. Zet vervoermiddelen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

  5. Zet voetbaltassen op de afgesproken (gemarkeerde) plaatsen.

  6. Toon goed voorbeeldgedrag voor de jeugd.

  7. Geen meegebracht alcohol in de kleedkamer, langs en op het veld gebruiken.

  8. Gebruik verdovende middelen streng verboden.

  9. Trainen of wedstrijden spelen onder invloed van alcohol of drugs is niet toegestaan. De trainer/leider beoordeelt of hier sprake van is.

  10. Niet roken in sporttenue.

  11. Niet schelden of discrimineren.

  12. Niets vernielen en van andermans spullen afblijven.

  13. Toon discipline en verantwoordelijkheidsgevoel.

  14. Heb respect voor trainers, leiders en vrijwilligers. 

  15. Geef je mening op de juiste plaats en tegen de juiste persoon.

   16. Spreek anderen aan die zich niet aan de regels houden.

   17. Ga op correcte wijze om met de door sponsoren ter beschikking gestelde kleding.

   Gedragsregels voor trainers en leiders (Algemeen)

  1. Creëer een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien.

  2. Vertegenwoordig Sc. Welberg op een waardige manier.

  3. Wees verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding en materiaal van de club.

  4. Ontvang gasten op de juiste wijze.

  5. Laat een wedstrijd niet uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen.

  6. Bestraf ongewenst gedrag op passende wijze.

  7. Schreeuw niet tegen scheidsrechters en leiders van de tegenpartij.

  1. Rook niet in kleedkamers en op het veld.

  1. Zie er op toe en zorg dat de gebruikte kleedruimte veegschoon verlaten wordt, ook die van de tegenstander valt onder deze verantwoording.  

  1. Spreek supporters aan op ongewenst gedrag.

  2. Wees je er voortdurend van bewust een voorbeeldfunctie te vervullen.

  3. Leer de spelers de gedragsregels.

   Gedragsregels voor trainers en leiders ( ten aanzien van de sporters)

  1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

  2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

  3. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

  4. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.

  5. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

  6. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.

  7. Gebruikte materialen, bij training of wedstrijd worden ook weer opgeruimd, laat niets achter voor een ander.

  8. Wissel een speler preventief indien hij in een wedstrijd dreigt te ontsporen.

  9. Volg het advies op van een arts of ouder bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.

  10. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Ben een voorbeeld voor je spelers.

  Gedragsregels voor ouders

  1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.

  2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.

  3. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.

  4. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.

  5. Val een beslissing van een scheidsrechter, grensrechter en begeleiders niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel. Dit om te voorkomen dat dit negatieve (voorbeeld-) gedrag door de jeugdspelers wordt nagevolgd.

  6. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

  7. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers/leiders. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

  8. Wees een voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen.

  9. Rook alleen buiten en achter de hekken.

  10. Stimuleer uw kinderen aan verenigingsactiviteiten deel te nemen.

  11. Geef uw mening tegen de juiste persoon en op de juiste plaats.

  12. Doe mee in vervoer- en was schema's.

  13. Leer uw kinderen de gedragsregels.

  14. Respecteer eenieder die bij de wedstrijden betrokken is, zowel uit als thuis.

  15. Toon discipline en verantwoordelijkheidsgevoel en handel daarnaar indien nodig.

  16. Spreek anderen aan op negatief gedrag.

  17. Draag Sc. Welberg positief uit.

   Gedragsregels voor toeschouwers

  1. Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan een wedstrijd.

  2. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.

  3. Geef applaus bij goed spel van zowel het eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.

  4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

  5. Maak een speler nooit belachelijk en scheld hem/haar niet uit als hij/zij een fout maakt gedurende een wedstrijd.

  6. Veroordeel elk gebruik van geweld.

  7. Respecteer elke beslissing van de scheidsrechter.

  8. Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.

  9. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

  10. Rook alleen buiten en achter de hekken. 

   Bestuur

   Buiten het voorbeeldgedrag dat van bestuurders verwacht mag worden bestaat de verantwoordelijkheid van het bestuur erin ervoor te zorgen dat er een gedragscode opgesteld en regelmatig geactualiseerd wordt. Zij dient ervoor te zorgen dat deze code onder de leden wordt verspreid, alsmede via de clubsite en mededeling in de kantine bekend gemaakt wordt. Tenslotte is zij verantwoordelijk voor de handhaving van de gedragscode.

   Huis- en gedragsregels in clubgebouw

  1. Overeenkomstig het landelijk rookverbod geldend voor sportaccommodaties, is het niet toegestaan in ons clubgebouw te roken. Tevens is het op wedstrijddagen waarop de jeugd speelt tot 13.00 uur niet toegestaan alcohol te nuttigen op de accommodatie.

  1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de kantine, kleedkamers of elders op het complex van Sc. Welberg.

  2. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  1. Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.

  2. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

  3. Personen die jonger zijn dan 18 jaar.

  1. We willen voorkomen dat personen teveel van het goede krijgen. Ook met de intentie te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis hiervan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

  2. Leidinggevende en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

  3. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan.

  4. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.

  5. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag (zoals seksuele intimidatie, vloeken, spelen om geld) vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. In voorkomende gevallen zal het barpersoneel zich gesteund weten door aanwezige (bestuur-) leden.

  6. Het geluidsniveau (van de muziek) is zodanig afgestemd dat het met elkaar spreken daardoor niet wordt belemmerd.

  7. Onbevoegden dienen zich niet achter de bar te begeven.

  8. Leden die met niet-leden op uitnodiging de kantine bezoeken, zijn verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar gast.

  9. Indien bezoekers de kantine laat in de avond verlaten zullen de buurtbewoners daar geen hinder van ondervinden. (lawaai, gezang, etc.)

  10. De kantine mag niet worden betreden met voetbalschoenen aan.

   Kortom: RESPECT

   Leden van Sc. Welberg tonen in woord en gedrag respect voor iedereen.