• Geschiedenis SC Welberg

    Door enige sportvrienden was in de Steenbergse Courant van 24 November 1945 een oproep geplaatst tot bijwoning van een vergadering in het café van de heer  JP Koch te Welberg om te komen tot oprichting van een voetbalclub. Voor deze vergadering, welke op dinsdag 27 November 1945 werd gehouden, bestond grote belangstelling. Door de heer Chr.Gabriels werd het doel dezer bijeenkomst uiteengezet en spoedig was de grote meerderheid het er over eens dat een voetbalclub op Welberg  levensvatbaarheid zou hebben. Door de heer Jonkers, lid van de voetbalvereniging Steenbergen te Steenbergen werd nog in het midden gebracht dat een voetbalvereniging te Welberg geen  reden van bestaan had omdat ons dorp te dicht gelegen bij Steenbergen was. Daarom achtte hij het beter om tot een massale aansluiting bij Steenbergen over te gaan, temeer daar de jongens die zich als lid zouden opgeven te oud waren  volgens hem en toch geen voetbal zouden leren. Hierover ontstond een kleine discussie en toen de mening der vergadering werd gevraagd, werd met grote meerderheid van stemmen besloten tot oprichting van  een eigen club. Hierna werd overgegaan tot opname van leden. Staande de vergadering gaven zich reeds 38 leden op, waarvan er 35 aanwezig waren, die daarna op voorstel van de heer Gabriels overgingen tot verkiezing van  een voorlopig bestuur van 5 personen. Tot voorzitter werd gekozen : J Baartmans, hoofd der school alhier met 33 stemmen. Verder werden als bestuursleden gekozen: J.IJzermans met 31 stemmen, Ant.van Broekhoven met 30 stemmen, Chr.Gabriels met 29 stemmen en Ant.Peeters met  14 stemmen na herstemming. Van de overige kandidaten behaald Jac.Bakx 14 stemmen, H.de groen 9 stemmen, J de Groen 8 en Chr.v.Meer 7 stemmen. Vervolgens werden de bestuursfuncties als volgt verdeeld: J .Baartmans voorzitter; Chr.Gabriels vice voorzitter; J .IJzermans secretaris; Ant Peters  penningmeester; en A van Broekhoven comm. van materialen. De nieuw gekozen voorzitter nam daarop het woord en in een gloedvolle speech vertelde hij het één en ander over voetbal. Hij wees vooral de leden ( en met name de spelers) erop eendrachtig samen te werken en wees op hun plichten om het bestuur hun moeilijke functies te helpen  verlichten door volledige gehoorzaamheid. Op de vergadering zal aan leden volop gelegenheid worden gegeven hun belangen te vertellen, maar zeuren achteraf moet niet plaats hebben, daar dit de  vereniging ten zeerste schaadt. Aan het einde van de vergadering werd tot naam gekozen S.D.O (Samenspel doet overwinnen), welke naam ter registratie aan de bond zou worden opgegeven. Tot slot kwam de rondvraag waarvan geen gebruik werd gemaakt. Het bestuur deelde nog mede haar best te zullen doen voor het bemachtigen van een terrein, van schoenen en een bal. Hierna werd deze goed geslaagde vergadering gesloten met de christelijke groet.